Kvůli nečinnosti ministerstva dopravy hrozí v dotované dálkové dopravě monopol Českých drah i po roce 2019

02.03.2017, Vlaky Regiojet CZ

Ministerstvo dopravy nemá žádný plán, jak postupovat pro roce 2019, kdy končí smlouva s ČD na provozování dotovaných rychlíků. Nepokročilo ani ve vyřešení překážek, které  zastavily soutěže na dotované rychlíky

Vedle průtahů s elektronickým mýtem, hrozí v agendě ministerstva dopravy další časovaná bomba: Zadávání zakázek na dotované rychlíky po roce 2019, kdy skončí platnost smlouvy s Českými drahami. Tu stát uzavřel v roce 2009 na poslední chvíli bez výběrového řízení tak, aby se vyhnul nutnosti soutěžit tyto zakázky, jak ukládá legislativa Evropské unie.

Dva roky před vypršením termínu, do kdy je smlouva s ČD podepsaná, nemá ministerstvo dopravy žádnou koncepci, jak se zadáváním těchto zakázek postupovat dál a nevyřešilo ani zásadní problémy, které údajně brání soutěžím v dotované dálkové železniční dopravě. Těmi jsou především zákonem daná existence tzv. režijního jízdného a také potřeba zavedení společného (integrovaného) tarifu pro všechny dopravce. 

S krátícím se časem tak reálně hrozí zafixování monopolu Českých drah v dotované dálkové dopravě i po roce 2019;  a v horším případě pak celkový rozklad sytému dotované dálkové veřejné dopravy v České republice.

Plnou zodpovědnost za to nese ministerstvo dopravy a ministr Dan Ťok, pod jehož vedením nedokázal úřad s touto agendou pohnout kupředu. Svou nečinností způsobí časovou tíseň, kterou pak  bude alibisticky řešit opětovným přímým zadáním bez výběrového řízení Českým drahám.

Ministerstvo dopravy nemá žádný plán, jak soutěžit dotované linky

Zástupci železničních dopravců RegioJet, LEO Express a Arriva, kteří již dnes přepravují největší podíl zákazníků na klíčové trase Praha – Olomouc – Ostravsko a jejich podíl roste i na dalších trasách, se tento týden sešli se zástupci ministerstva dopravy.

Jasně vyzvali ministerstvo k neprodlenému předložení plánu na řešení situace. Dopravci také přinesli ministerským úředníkům detailně zpracovaný projekt, jak by mohl fungovat systém vzájemného uznávání jízdních dokladů mezi jednotlivými dopravci na železnici.

Dopravci ministerstvu vyčetli absenci plánu v následujících pěti oblastech:

  1. Není jasná koncepce, na jakých trasách je zapotřebí provozovat rychlíky dotované z veřejných peněz a kde naopak tyto dotace – podobně jako na lince Praha – Ostrava nebo Praha – Brno nejsou zapotřebí.
  2. Není jasné, jak hodlá ministerstvo dál postupovat, jaký má časový plán a co vůbec hodlá dělat dál v soutěžení dotovaných linek.
  3. Nejsou odstraněny překážky, které zablokovaly soutěže v předchozím období (režijní jízdné a společný tarif) – ministerstvo v tom navíc nepodniká žádné konkrétní kroky.
  4. Není vyřešena tzv. překompenzovanost na dotovaných trasách – to znamená, že ČD pobírají neoprávněně dotace na spoje, které po příchodu konkurence začnou provozovat jako nedotované.
  5. Nejsou nastaveny podmínky pro čerpání peněz z operačního programu OPD2 a ministerstvo dopravy neřeší aktivně, jak budou kraje čerpat peníze z eurofondů na regionální dopravu.

Další vývoj je v rukou ministerstva: lepší služby a nižší náklady díky soutěžím nebo zakonzervování monopolu Českých drah

Stojíme před otázkou, zda zvítězí zákon a zdravý rozum, nebo další ochranářství státního železničního molochu napojeného na politickou reprezentaci,“ říká Radim Jančura, majitel společnosti RegioJet a dodává: „Rok 2019 se velmi rychle blíží, pokud ministerstvo skutečně chce na železnici konkurenci, je nezbytné, aby začalo notifikovat jednotlivá výběrová řízení, jinak je nebude možné ani vyhlásit, a zakázka pro další roky spadne bez soutěží přímým zadáním do klína Českým drahám. Pouze transparentní soutěže a nabídky dalších dopravců zajistí vyšší kvalitu služeb a nižší náklady pro stát a daňové poplatníky a díky tomu masivní příchod nových cestujících do veřejné železniční dopravy.“

Dopravci proto na schůzce žádali, aby ministerstvo co nejdříve zaujalo jasné stanovisko, jak bude po roce 2019 postupovat a řeklo, zda chce ochránit trh pro státem vlastněné České dráhy, nebo zda se chce chovat hospodárně a efektivně a zapojit do systému i soukromé dopravce, kteří umí provozovat vlaky s výrazně nižšími náklady.

Ministr dopravy nesmí jednat proti duchu a nařízení EU o otevírání a vytvoření jednotného železničního trhu, musí se postavit ztrátovému státnímu podnikání a nepovolenému křížovému financování na železnici. V Německu je využití železnice přepočteno na obyvatele mnohem vyšší. Dálkové trasy se nedotují a regionální trasy se soutěží. V ČR LEO Express a další soukromý dopravci dokázali, že umí nabídnout nadstandardní služby za výrazně nižší náklady pro stát. Přitom jsme připraveni investovat další prostředky do zlepšení dopravy při respektování požadavku MD na linkové vedení, vozidla, jízdní řády, a další garantovaný rozsah služeb. Ministerstvo musí jednat s péči řádného hospodáře vůči občanům České republiky a jejich podnikatelů. Nemůže neustále měnit plány, protahovat zahájení soutěže nebo přihlížet na rozhazování státních peněz a chránit jenom jednoho státního dopravce,“ říká Peter Koehler, generální ředitel dopravce LEO Express.

Dopravci předložili návrh na zavedení jednotného jízdného

Soutěže jsou nyní zastaveny s odkazem na zákonnou povinnost ČD uznávat režijní jízdenky drážních zaměstnanců. O této problematice ministerstvo tvrdí, že ji řeší – nicméně zásadní posun v období před volbami se příliš nedá očekávat. „Další překážkou zapojení soukromých dopravců do dálkové dopravy v  Česku je podle ministerstva integrované jízdné. Proto jsme  na ministerstvu také představili společně vytvořený projekt uznávání jízdného mezi jednotlivými železničními dopravci, který by vyřešil současnou situaci, kdy neexistuje jízdenka, která by cestujícímu umožnila kombinovat cestu různými dopravci na železnici,“ řekl Daniel Adamka, ředitel železničního dopravce Arriva.

Absence pravidel na čerpání evropských fondů pro nákup vozidel

Soukromí dopravci dnes také upozornili, že stále není dořešeno čerpání 350 milionů EUR z evropských fondů na nákup nových železničních vozidel. Tyto finanční prostředky musí být k dispozici všem dopravcům a Ministerstvo dopravy má za úkol zajistit jejich transparentní čerpání. Projekt nákupu vozidel do vlastnictví státu ztroskotal, avšak do dnešního dne není nastavena alternativa. Ministerstvo zatím pouze problém předalo o úroveň níž jednotlivým krajům, kteří objednávají regionální vlaky na svém území.

Zástupci dopravců RegioJet, LEO Express a Arriva vyzývají ministerstvo dopravy a osobně ministra Ťoka, aby v průběhu následujících dní – nejpozději do konce prvního čtvrtletí - jasně stanovil, jaký bude další postup jeho úřadu a jak ministerstvo naloží po roce 2019 s miliardami Kč, které z peněz daňových poplatníků používá na objednávání dálkové veřejné železniční dopravy.