Žákovské jízdné

žákovský průkazžákovský průkazžákovský průkazžákovský průkaz

(platné jen pro občany České republiky a pro cizince s průkazem o povolení k pobytu v ČR)

Nárok na žákovské jízdné mají žáci všech škol v ČR do věku 26 let, kteří plní povinnou školní docházku nebo se soustavně připravují na budoucí povolání na střední, vyšší odborné, vysoké nebo speciální škole a mají trvalé bydliště v České republice nebo průkaz o povolení k pobytu v ČR pro cizince.

Žákovské jízdné je rozděleno do dvou kategorií:

 • Žákovské jízdné pro žáky do 15 let je ze zákona stanoveno ve výši 37,5 % obyčejného jízdného
 • Studentské jízdné pro studenty od 15 do 26 let je ze zákona stanoveno ve výši 75 % obyčejného jízdného

Nárok na žákovské (studentské) jízdné se prokazuje žákovským průkazem.

Jak získat žákovský průkaz?

1) Tiskopis žákovského průkazu je možné zakoupit na všech prodejních místech STUDENT AGENCY.
Cena tiskopisu je 2 Kč. Tiskopisy je možné zakoupit také u jiných dopravců.

2) Žák (student) vyplní následující údaje:

 • jméno a příjmení
 • datum narození
 • kolonku Z:, tj. místo trvalého bydliště žáka (musí se nacházet v ČR). V případě žáka s trvalým bydlištěm mimo ČR se neuvádí místo jeho bydliště, ale pohraniční bod na trase nejkratší či časově nejvýhodnější mezi místem jeho bydliště a místem školy či koleje/internátu.
 • kolonku Do:, tj. místo sídla školy (musí se nacházet v ČR)
 • kolonku Držitel je žákem/studentem denního studia školy: (v záhlaví rubu žákovského průkazu), tj. název a místo školy

3) Škola potvrdí následující údaje:

 • školní rok
 • razítko školy a podpis
 • způsob dojíždění označí škola pomocí symbolu kladívka:

a) ponechaný symbol - žákovský průkaz platí pouze v pracovní dny (pro denní dojíždění do školy)
b) přeškrtnutý symbol - žákovský průkaz platí pro jednotlivé jízdy i o sobotách a nedělích (pro dojíždění na internáty, koleje a jiná místa přechodného ubytování)
c) vyučuje-li škola pouze v některé dny v týdnu, vyznačí tuto skutečnost na rubu průkazu v kolonce s vyznačením platnosti pro příslušný školní rok

4) Takto vyplněný a školou potvrzený tiskopis potom ověří dopravce (všechny pobočky STUDENT AGENCY).
K ověření je třeba předložit fotografii (3,5 * 4,5 cm) a platný občanský průkaz. Dopravce vyznačí v kolonce Platí od ... do ... dobu platnosti, nalepí fotografii a opatří průkaz razítkem a podpisem. Po kontrole správnosti osobních údají opatří dopravce průkaz hologramem a průhlednou ochrannou fólií. Cena za ověření a vystavení průkazky je 45 Kč.

Nárok na žákovské jízdné:

 • Místo trvalého bydliště, sídlo školy i sídlo praktického vyučování se musí nacházet v ČR.
 • Průkaz lze využít pouze na trasu z místa bydliště do místa studia/zpět.
 • Při denním dojízdění je žákovské jízdné přiznáváno pouze v pracovních dnech.
 • Žákovské průkazy se mezi dopravci vzájemně uznávají. Platný žákovský průkaz se předkládá při nakupování a kontrole jízdních dokladů.
 • Dojíždí-li žák za účelem praktického vyučování v rámci předepsaných osnov do jiného místa než do místa sídla školy, vydá dopravce po prokázání nároku na žákovské jízdné další žákovský průkaz. V novém průkazu škola potvrdí období, ve kterém bude tento průkaz využíván. Sídlo praktického vyučování se musí nacházet v ČR.

Platnost žákovského průkazu

U žáků do 15 let platí průkaz maximálně 4 školní roky (kromě měsíců červenec, srpen) s tím, že škola každoročně potvrzuje prodloužení platnosti pro konkrétní školní rok záznamem na rubové straně průkazu. U žáků starších 15 let je průkaz potvrzován školou vždy pouze na jeden školní rok.

Platný žákovský průkaz je žák/student povinen předložit vždy při nástupu do autobusu